Karta Lojalnościowa

Regulamin Programu „Karta Lojalnościowa”

Organizatorem programu „Karta Lojalnościowa” jest Restauracja Parkowa S.C.D.L.Chojnaccy w Tarnowskich Gorach.
Program „Karta Lojalnościowa” jest skierowany dla osób dokonujących zamówień w restauracji.
Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie Klientów nabywających obiadów w naszej restauracji.
Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Restauracje Parkową S.C.D.L.Chojnaccy i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.


§ I. Definicje

Program „Karta Lojalnościowa”, zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez „Restauracje Parkową” systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
Karta Lojalnościowa – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie
Restauracja Parkowa – restauracja działająca pod tą samą marką na terenie Warszawy.
Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupów w restauracji Parkowa, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.


§ II. Postanowienia Ogólne

W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdą zakupiony obiad w Restauracji Parkowa, a następnie po zebraniu 10 pieczątek Uczestnik może je wymienić na dowolny obiad w kwocie 14,90 zł na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Restauracji Parkowa i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną kartę.
Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z karty, a w szczególności do wymiany pieczątek na obiad, ma każdy kto przedstawi wypełnioną kartę pracownikowi Restauracji Parkowa.


§ III. Uczestnictwo

Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości kart lojalnościowych.
Restauracja Parkowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanych w Restauracji Parkowa.


§ IV. Karta

Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zakup dowolnego biadu dostępnego w Restauracji Parkowa wg zasad opisanych poniżej.
Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, wg zasad opisanych poniżej.
Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne przez 3 miesiące od daty pierwszej pieczątki.


§ V. System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

Restauracja Parkowa zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątki za nabycie dowolnego obiadu za minimum 14,90 zł.
Każda pieczątka odpowiada jednemu zakupionemu obiadowi .
Restauracja Parkowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania pieczątek.
Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.


§ VI. Wymiana pieczątek na kawy

Po zebraniu 10 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania dowolnego darmowego obiadu o wartości 14,90 zł.
Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt z oferty Restauracji Parkowa.


§ VII. Zakończenie lub zawieszenie Programu

Restauracja Parkowa zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Restauracja Parkowa umieści informacje o tym fakcie w restauracji oraz na stronie internetowej www.parkowa.tgory.pl
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na obiad pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.


§ VIII. Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Karta Lojalnościowa”.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.